Publications


Project publications (in swedish) for Sale:
Överskott:
 widget.publit.com/overskott.com
Arbetet överskott handlar om att visualisera det överskott av färg och kemikalier som finns i massproducerade textilier. Det laborativa projektet har cirkulerat kring tre plagg köpta av H&M och har gått till genom dokumenterade färgningsprocesser.

100 mot 0
widget.publit.com/100-mot-0.com
Hur många liv har ett material?
När formgivningen på ett föremål är mer kortlivad än materialet
i det skapas ett enormt slöseri. Arbetet 100 mot 0 har gått till genom att en
stickad tröja, ursprungligen från H&M, repats upp och stickats om
till nya tröjor, så länge som materialet håller och räcker.

Stigur: 
widget.publit.com/stigur.com
- Jag ser molniga berg på ena sidan av fönstret och en brokig kustlinje på den andra, min resa är nu påbörjad. Intryck ger utryck, mitt skapande förändrades i takt med dagarnas gång. Fotoboken skapades i samband med en ateljévistelse i staden Blöndoús på Island, november 2014.
-----
Read more about the different projects here: Överskott, 100 mot 0, Stigur.
or check for libraries that have them: http://libris.kb.se/hitlist

Free to read online:
Soft Society
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1110020/FULLTEXT01.pdf (Master-paper)
Illustrated exam paper for Josefin Tingvalls project Soft Society. Wich is about investigating through cloth and textile our urban surrounding. The core question ; if I go out in an urban area and use textile as a record material, what traces and stories will I bring back? By looking at textile as a matter, craft and as a philosophical starting point in urban areas, what can it tell about our surrounding and our society? In the three main chapters of the paper, Tingvall reflects upon important themes such as wandering and spectating, also exhibiting of process based craft, textile in urban areas and matter-based dyes and their relation to us.

Det långsamma hantverket 
 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:873563/FULLTEXT01.pdf (C-uppsats)
Studien undersöker hur tid beskrivs i samband med hantverk i svensk dagspress. Genom en strukturell och en ideologiskanalysmetod har 17 stycken artiklar och recensioner analyserats. Studiens resultat är att hantverk beskrivs som långsamt både i direkta och indirekta textteman, med starka kopplingar till hur slowrörelsen grund värderingar benämns. Hög kvalitet och skicklighet i hantverket försvarar den tid som är nedlagt på föremålet.

Vi är alla bara knappnålshuvuden 
https://issuu.com/josefintingvall/docs/diktsamling_1.doc_  (issuu-publication)
Swedish poem publication